Potrebna dokumentacija za izdavanje načelne saglasnosti za priključenje objekta na vodovodnu mrežu

1. Popunjen zahtjev
2. Urbanistička saglasnost sa lokacijom objekta
3. Kopija katastarskog plana
4. Izvod iz digitalnog plana katastra komunalnih uređaja sa ucrtanim objektom ovjerenim od strane nadležne općinske službe
5. Zemljišnoknjižni izvadak
6. Uplatnica za izdavanje načelne saglasnosti

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE SAGLASNOSTI ZA PRIKLJUČENJE NA VODOVODNU MREŽU
Potrebna dokumentacija za priključak na vodovodnu mrežu

1. Popunjen zahtjev
2. Pravosnažno odobrenje za građenje
3. Načelna saglasnost (kopija)
4. Cijena izvođenja priključka zavisi od specifičnih uslova na terenu i definiše se nakon izlazaka naših tehničara na predmetnu lokaciju.

ZAHTJEV ZA PRIKLJUČENJE NA VODOVODNU MREŽU
OBAVIJESTI